DEEL I ALGEMEEN

1.Begrippen
a. Stichting School voor Manuele Therapie
De Stichting School voor manuele therapie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41178495.

b. Nascholing
Onder nascholing wordt verstaan het nascholingsonderwijs dat aan de SMT gegeven wordt. Deze nascholing is toegankelijk voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten (Cesar / Mensendieck), podotherapeuten, register podologen, podoposturaal therapeuten, manueeltherapeuten en overige therapeuten mits zij voldoen aan de toelatingseisen.
Onder nascholing vallen de modules van 6 tot 10 dagen, de driedaagse nascholing en de nascholing die een dagdeel beslaat. Ook toetsen en stages vallen hieronder.

c. Deelnemer
Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor de nascholing heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

d. Inschrijving
Onder inschrijving dient in dit verband te worden verstaan het zich op de aangegeven wijze met behulp van het daartoe aangewezen online inschrijfformulier inclusief betaling, geldig aanmelden voor de nascholing.

e. Annulering
Onder annulering dient in dit verband te worden verstaan de schriftelijke opzegging van deelname aan de nascholing door een deelnemer.

f. Cursusgeld
Onder cursusgeld dient in dit verband te worden verstaan het bedrag dat de SMT op haar website hanteert voor deelname aan de nascholing.

2. Geldigheid voorwaarden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op elke door de SMT georganiseerde module-nascholing.

3. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

4. Copyright en eigendomsrecht
a. Op alle gebruikte, getoonde en uitgereikte leermiddelen ligt het copyright en het eigendomsrecht bij de Stichting School voor Manuele Therapie. Het vermenigvuldigen, vervreemden, het gebruiken als lesmateriaal of het gebruiken anders dan voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan.

b. Het copyright geldt tevens voor alle eventuele beeldmateriaal dat door deelnemers tijdens de modules wordt gemaakt. Voor het maken van beeldmateriaal tijdens elke les dient hiervoor aan de docent die de les geeft en aan mededeelnemers expliciet toestemming te worden gevraagd.

c. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of praktische ervaring. De SMT aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.

5. Overmacht
Indien het voor een spreker of docent door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal de SMT trachten een vervangende spreker in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt de SMT zich het recht voor de bijeenkomst naar een nader door de SMT te bepalen datum te verschuiven.

6. Wijziging docenten
De SMT behoudt zich het recht voor de sprekers, docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publicaties, advertenties etc. door de SMT bekend zijn gemaakt, zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren.

7. Verlies van eigendommen
De SMT is niet aansprakelijk voor het zoekraken of verlies van eigendommen van deelnemers.

DEEL II De nascholing van de SMT

8. Algemene regels
a. De SMT kondigt haar nascholingsprogramma onder meer aan op haar website, in tijdschriften, brochures en/of folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijs en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

b. Een nascholing vindt slechts dan doorgang als er zich, naar de mening van de SMT, voldoende deelnemers hebben aangemeld.

c. De SMT heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van de SMT, niet voldoet aan door de SMT gestelde toelatingscriteria.

d. In principe beslist de SMT over het al dan niet doorgaan van de nascholing uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum ervan. Voor de driedaagse nascholing, evenals voor de nascholing van een dagdeel, is deze termijn eveneens uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum.

e. Indien een nascholing geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan een andere nascholingsactiviteit die de SMT organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.

f. Indien de SMT de geplande data van een nascholing verandert, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient uiterlijk binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.

g. De SMT is verplicht (wegens accreditatie) om de deelnemer de gevolgde scholing te laten evalueren. De deelnemer is daarom verplicht ten minste eenmaal een enquête in te vullen ter evaluatie van de gevolgde meerdaagse scholingen. Dit geschiedt schriftelijk of online. Hiertoe wordt een link gemaild. Een ‘bewijs van deelname’ kan pas worden verstrekt als aan deze plicht is voldaan door de deelnemer.

9. Annulering van de inschrijving
a. Vanaf het moment van inschrijven geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Een inschrijving kan alleen schriftelijk of per email (info@manueletherapie.nl) worden geannuleerd.

b. Bij annulering heeft de oorspronkelijke deelnemer het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen mits dit schriftelijk of per email gebeurt voor aanvang van de nascholing. Een vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingseisen.

10. Betalingsvoorwaarden
a. Het cursusgeld voor de nascholing staat vermeld op de website van de SMT. Het cursusgeld wordt door (of namens) de deelnemer in één keer voldaan direct bij aanmelding. Zonder betaling is er geen aanmelding mogelijk. Aanmelden kan alleen via de website.

b. Na inschrijving voor de nascholing ontvangt de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, direct een email ter bevestiging.

c. Indien dit is toegestaan door het betreffende register (of instantie), kunnen de geaccrediteerde punten bij een tweede register worden aangemeld. Dit is niet online mogelijk bij aanmelding voor een cursus. Hiertoe kan schriftelijk of per email een verzoek worden gedaan met vermelding van de relevante gegevens.

d. De kosten voor vermelding bij een tweede register bedragen 25 euro. Hiervoor ontvangt u een factuur. Nadat de factuur is voldaan zullen de punten aan het tweede register worden doorgegeven.

11. Bijkomende kosten voor de nascholing
Tenzij in de schriftelijke informatie door de SMT over een nascholing uitdrukkelijk vermeld, zijn in het cursusgeld de verbruikskosten voor koffie, thee en lunch inclusief.

DEEL III OVERIGE BEPALINGEN

12. Ontbinding
a. Indien de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven één van zijn verplichtingen jegens de SMT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt de SMT het recht toe zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de haar contractspartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

b. Indien de SMT ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingschade.

13. Klachtenprocedure
Indien een student en klacht of opmerking heeft t.a.v. de opleiding dan kan de student deze klacht of opmerking voorleggen aan de SMT. Deze wordt in vertrouwen behandeld en in overleg met de student wordt gekeken naar de beste oplossing. Hierbij wordt de volgende procedure gevolgd:

a. Termijn indienen klacht
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de SMT. Onder ’tijdig’ wordt verstaan ‘binnen een redelijke termijn nadat de student de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

b. Kenbaarheid
Klachten dienen per e-mail aan de SMT kenbaar gemaakt te worden via: info@manueletherapie.nl.
De SMT neemt alleen via deze weg klachten in behandeling. De student geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de student de module (naam en datum) en indien van toepassing de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen.

c. Privacy
Een klacht zal door de SMT altijd vertrouwelijk worden behandeld.

d. Bevestiging klacht
De SMT zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit bericht tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

e. Onderzoek klacht
De SMT verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

f. Reactie op het onderzoek
De SMT zal binnen de onder punt 4 gecommuniceerde termijn met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties.

g. Geschillenregeling
Indien een klacht onvoldoende kan worden opgelost wordt de klacht aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke derde: Mw. A. Bouman-Meijering, menskundig adviseur. De onafhankelijk derde zal binnen een termijn van 6 weken reageren met een bindend advies aan de opleiding en de klager.

Voor de behandeling van een geschil bij derden is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- aan de SMT verschuldigd.

Wanneer de SMT een geschil wil voorleggen aan derden zal zij eerst de klager schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De SMT dient daarbij aan te kondigen dat zij zich, na het verstrijken van voornoemde termijn, vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

h. Bewaartermijn
Voor klachten die ontvangen worden bij de SMT geldt een bewaartermijn van ten minste 2 jaar.

14. Toepasselijk recht
Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

15. Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal door de directie van de SMT in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.