DEEL I ALGEMEEN

1.Begrippen

a. Stichting School voor Manuele Therapie

De Stichting School voor manuele therapie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41178495.

b. Nascholing

Onder nascholing wordt verstaan het nascholingsonderwijs dat aan de SMT gegeven wordt. Deze nascholing is toegankelijk voor f ysiotherapeuten, oefentherapeuten (Cesar / Mensendieck), podotherapeuten, register podologen, podoposturaal therapeuten, manueeltherapeuten en overige therapeuten mits zij voldoen aan de toelatingseisen.
Onder nascholing vallen de modules van 6 tot 10 dagen, de drie- en vierdaagse nascholing en de nascholing die een dagdeel beslaat. Ook toetsen en stages vallen hieronder.

c. Deelnemer

Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor de nascholing heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

d. Inschrijving

Onder inschrijving dient in dit verband te worden verstaan het zich op de aangegeven wijze met behulp van het daartoe aangewezen online inschrijfformulier inclusief betaling, geldig aanmelden voor de nascholing.

e. Annulering

Onder annulering dient in dit verband te worden verstaan de schriftelijke opzegging van deelname aan de nascholing door een deelnemer.

f. Cursusgeld

Onder cursusgeld dient in dit verband te worden verstaan het bedrag dat de SMT op haar website hanteert voor deelname aan de nascholing.

2. Geldigheid voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op elke door de SMT georganiseerde module-nascholing.

3. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen

a. Op het door de SMT verstrekte schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

a. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en/of praktische ervaring. De SMT aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de activiteit gegeven.

4. Overmacht

Indien het voor een spreker of docent door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal de SMT trachten een vervangende spreker in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt de SMT zich het recht voor de bijeenkomst naar een nader door de SMT te bepalen datum te verschuiven.

5. Wijziging docenten

De SMT behoudt zich het recht voor de sprekers, docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of cursusleiding in publicaties, advertenties etc. door de SMT bekend zijn gemaakt, zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht voortvloeit zijn inschrijving te annuleren.

6. Verlies van eigendommen

De SMT is niet aansprakelijk voor het zoekraken of verlies van eigendommen van deelnemers.

DEEL II De nascholing van de SMT

7. Algemene regels

a. De SMT kondigt haar nascholingsprogramma onder meer aan op haar website, in tijdschriften, brochures en/of folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijs en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.

b. Een nascholing vindt slechts dan doorgang als er zich, naar de mening van de SMT, voldoende deelnemers hebben aangemeld.

  1. De SMT heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van de SMT, niet voldoet aan door de SMT gestelde toelatingscriteria.
  2. In principe beslist de SMT over het al dan niet doorgaan van de nascholing uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum ervan. Voor de driedaagse nascholing, evenals voor de nascholing van een dagdeel, is deze termijn eveneens uiterlijk twee weken voor de geplande startdatum.
  3. Indien een nascholing geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan een andere nascholingsactiviteit die de SMT organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht.

6 . Indien de SMT de geplande data van een nascholing verandert, dan hebben deelnemers het recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient uiterlijk binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de verandering op de hoogte zijn gebracht.

7. De SMT is verplicht (wegens accreditatie) om de deelnemer de gevolgde scholing te laten evalueren. De deelnemer is daarom verplicht ten minste eenmaal een enquête in te vullen ter evaluatie van de gevolgde meerdaagse scholingen. Dit geschiedt schriftelijk of online. Hiertoe wordt een link gemaild. Een ‘bewijs van deelname’ kan pas worden verstrekt als aan deze plicht is voldaan door de deelnemer.

8. Annulering van de inschrijving

a. Een inschrijving kan alleen schriftelijk of per email (info@manueletherapie.nl) worden geannuleerd.

b. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de nascholing, is de deelnemer niets verschuldigd.
Bij annulering tussen 21 en 7 dagen voor aanvang van de nascholing wordt aan de deelnemer 50% van de cursusprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang, is het totale bedrag verschuldigd.
Indien de deelnemer zich opgegeven heeft maar niet verschijnt dan is het totale bedrag verschuldigd.

NB: na aanmelding tot 5 weken voor aanvang van de nascholing geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze termijn is afmelding voor deelnemers kosteloos.

3. Bij annulering heeft de oorspronkelijke deelnemer het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen mits dit schriftelijk of per email gebeurt voor aanvang van de nascholing. Een vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingseisen.

9. Betalingsvoorwaarden

a. Het cursusgeld voor de nascholing staat vermeld op de website van de SMT. Het cursusgeld wordt door (of namens) de deelnemer in één keer voldaan direct bij aanmelding. Zonder betaling is er geen aanmelding mogelijk. Aanmelden kan alleen via de website.

b. Na inschrijving voor de nascholing ontvangt de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven, direct een email ter bevestiging.

c. Indien dit is toegestaan door het betreffende register (of instantie), kunnen de geaccrediteerde punten bij een tweede register worden aangemeld. Dit is niet online mogelijk bij aanmelding voor een cursus. Hiertoe kan schriftelijk of per email een verzoek worden gedaan met vermelding van de relevante gegevens.

d. De kosten voor vermelding bij een tweede register bedragen 25 euro. Hiervoor ontvangt u een factuur. Nadat de factuur is voldaan zullen de punten aan het tweede register worden doorgegeven.

10. Bijkomende kosten voor de nascholing

Tenzij in de schriftelijke informatie door de SMT over een nascholing uitdrukkelijk vermeld, zijn in het cursusgeld de verbruikskosten voor koffie, thee en lunch inclusief.

DEEL III OVERIGE BEPALINGEN

11. Ontbinding

a. Indien de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven één van zijn verplichtingen jegens de SMT niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan komt de SMT het recht toe zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met de haar contractspartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

b. Indien de SMT ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de deelnemer of degene die de deelnemer doet inschrijven de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingschade.

12. Toepasselijk recht

Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met de SMT zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Utrecht.

14. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal door de directie van de SMT in overleg met betrokkenen een redelijke regeling worden getroffen.